Facebook

Galerie

Administrarea Relaţiilor Publice şi Asistenţă Managerială

Descriere


 

Coordonator Master:

Conf.Univ.Dr. Corina RĂDULESCU  
 

 
DESCARCĂ PLIANT ADMITERE

  • Vrei să te pregăteşti pentru o carieră de asistent manager și de PR?
  • Vrei să lucrezi în relaţii publice, în domeniul larg al asistenţei manageriale, în domeniul resurselor umane?
  • Vrei să fii conducător de departament sau firmă de comunicare și relații publice?
  • Vrei să te formezi în „ingineria” obținerii consensului (PR), să „construiești” opinia publică și să participi la educarea gusturilor consumatorului?
  • Vrei să fii specialist în domeniul managementului informaţiei şi comunicării, al publicității, al resurselor umane, bun coordonator în sfera managementului patrimoniului, specialist pe comportament şi cultură antreprenorială?      
  • Vrei să fii evaluator al rezultatelor obţinute în exercitarea profesiei de asistent manager, să colaborezi cu specialişti din alte domenii, să fii manager al calităţii muncii?

 
           
Programul de master ADMINISTRAREA RELAŢIILOR PUBLICE ŞI ASISTENŢĂ MANAGERIALĂ, organizat de către Facultatea de Administraţie şi Afaceri, Universitatea din Bucureşti vă oferă această şansă. Programul este acreditat de către ARACIS, începând cu anul 2009. Cadrul juridic actual de organizare şi funcţionare a programului de master este dat de Legea învăţământului nr.84/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr.128/2004 privind organizarea studiilor universitare cu modificările ulterioare, Legea nr.128/1997 privind Statutul personalului didactic, H.G. nr.404/2006 privind organizarea şi desfăşurarea studiilor de masterat, precum şi Carta Universităţii din Bucureşti.
 
Absolvenţii acestui master pot lucra în:
-  departamente și firme de comunicare și relații publice;
-  domeniul larg al asistenţei manageriale;
-  instituţii publice specializate în domeniul administraţiei publice la nivel central şi local;
-  sfera managementului informației și comunicării;
-  domeniul publicității;
-  domeniul resurselor umane;
-  sfera managementului patrimoniului;
-  organizaţii private care derulează activităţi producătoare şi/sau prestatoare de servicii pentru populaţie şi/sau întreprinderi;
-  asociaţii şi fundaţii care funcţionează în scopuri nonprofit şi în slujba cetăţenilor;
-  societăţi de training şi consultanţă;
-  firme publice sau private de diverse profiluri.
 
  
ADMITERE:
Admiterea se va face pe baza mediei aritmetice între nota finală a examenului de licenţă (30%) şi a notei obţinute la interviu (70%).
Bibliografia recomandată de Facultatea de Administrație și Afaceri pentru interviu o găsiți pe site-ul facultății http://www.faa.ro.index.php/studii-tip-master/admitere:
 1. Legea nr. 477 din 8 noiembrie 2004 , privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice;
2.  Statutul Funcţionarului Public – Legea 188/1999, republicată şi modificată;
3. Relații publice: Principii și strategii, autor Cristina Coman, Ed. Polirom, 2006, capitolele „Termenii de referinţă în definirea relaţiilor publice”(pp. 23 – 36), „Tipuri de activităţi specifice relaţiilor publice”(pp. 14 – 18), „Relaţiile publice ca proces” (pp. 36 – 38).
 
DURATA: 4 semestre (2 ani)
 
CREDITE:  Fiecare semestru însumează 30 de credite tranferabile; total: 120 de credite transferabile
 
OBIECTIVELE programului de master ARPAM pot fi sintetizate astfel:
- Formarea profesională de specialişti de înaltă calificare în administraţie şi economie prin învăţământ postuniversitar;
- Perfecţionarea în domeniul relațiilor publice și al asistenţei manageriale prin organizarea de cursuri la discipline de aprofundare şi de specialitate;
-  Acordarea de diplome şi certificate de studii corespunzătoare;
- Dezvoltarea activităţilor de cercetare ştiinţifică, consultanţă în domeniul culturii antreprenoriale şi organizaţionale, al sistemului de relaţii publice, al marketingului şi imaginii instituţionale;
- Perfecţionarea învăţământului, a cercetării ştiinţifice şi serviciilor prin adaptarea permanentă a conţinutului, tehnologiilor didactice şi metodelor de evaluare a proceselor de învăţământ şi cercetare la tendinţele de progres de pe plan mondial şi la dinamica dezvoltării economico-sociale a ţării;
- Sprijinirea cadrelor didactice pentru participarea la competiţii şi desfăşurarea cercetării ştiinţifice pe proiecte de cercetare ştiinţifică finanţate din fonduri naţionale şi ale U.E;
- Cooperarea cu universităţi din ţară şi străinătate pentru dezvoltarea unui învăţământ modern şi eficient.

CURSURI:
Strategii și tehnici de comunicare
Tehnici de documentare şi prelucrare a documentelor
Protocol şi relaţii publice
Imaginea instituțională
Strategii de comunicare digitală
Comunicare organizațională în mediul global
Redactare de documente
Managementul activităţii de secretariat
Managementul relaţiilor publice
Managementul marketingului
Managementul resurselor umane
Managementul proiectelor în Administrația Publică
Finanțe și contabilitate
Statistică aplicată
Legislaţia muncii
Elemente de drept civil
Drept administrativ
Comportament şi cultură antreprenorială
Cultură organizaţională în mediul de afaceri contemporan
Metode și tehnici de decizie
Managementul schimbării
Practică de specialitate – cercetare ştiinţifică, elaborare disertaţie
 

 
SECRETARIAT: B-dul Regina Elisabeta, nr. 4-12, sector 3, cod 030018, telefon/fax: (021) 310.49.20, www.faa.ro Profesori


 

Conferențiar Ardeleanu Monica
Profesor Bonciu Cătălina
Profesor Berciu Adina
Conferențiar Cojocaru Camelia
Conferențiar Coman Adela
Lector Cernat Petronela
Profesor Iucu Oana
Conferențiar Ianole Rodica
Conferențiar Ionescu Vladimir - Codrin
Conferențiar Olteanu Cosmin
Profesor Platis - Iordache Magdalena
Profesor Rădulescu Corina
Lector Sandu Mihaela
Conferențiar Stoica Lia
Profesor Vârgolici Nina
Petrescu Diana - Director Direcția Juridică, UB 

  


 

 

 

© 2020 Facultatea de Administratie si Afaceri, Universitatea Bucuresti
Admin Site : Conf.Univ.Dr. Olteanu Cosmin