Facebook

Galerie

Plan Strategic 2012 - 2016SCOP
      Creşterea prestigiului şi vizibilităţii FAA pe plan național și internaţional si transformarea intr-o renumita institutie de invatamant superior de excelenta in domeniul managementului public, administratiei publice, administrăriiafacerilor si marketingului, deruland proiecte europene si internationale de cercetare.
 
OBIECTIVE PE TERMEN MEDIU ŞI LUNG
*      Creşterea angajabilităţii.
*      Dezvoltarea capitalului uman şi managementul carierei.
*      Dezvoltarea resurselor financiare.
*      Dezvoltarea instituţională.
*      Dezvoltarea infrastructurii.
*      Dezvoltarea serviciilor administrative şi suport.
 
 
OBIECTIVE ASUMATE ȘI DEFALCATE LA NIVEL DE FACULTATE DIN CADRUL STRATEGIEI GLOBALE A UNIVERSITĂȚII
 

Obiective Indicatori Ţinte  
I. Activitatea de cercetare ştiinţifică. 
Creşterea rolului cercetării ştiinţifice
     
I.1. Abordarea cercetării ştiinţifice ca cea mai importantă parte a activităţii UB 1.1.1. Ponderea activității de cercetare (normelor și fracțiunilor de normă) în totalul activității cercetătorilor și cadrelor didactice din FAA cu contracte pe perioadă nedeterminată (2011-2015) Creșterea cu 5% creștere la nivelul normelor / fracțiunilor din normele de bază
 
 
1.1.2. Suma anuală destinată cercetării din bugetul FAA (fonduri provenite din alte surse decât contractul instituțional cu MECTS) Creșterea  cu 5% până în 2016
 
 
1.1.3. Poziția domeniilor de studiu ale FAA în ierarhia națională a MECTS[1] Clasificarea specializării AP[2] în categoria A
Menținerea specializării AA[3] în categoria A
Menținerea specializării MK[4] în categoria B
 
1.2. Crearea de facilități (platforme de cercetare, laboratoare, institute de cercetare) de înalt nivel în cadrul FAA Numărul de laboratoare noi de cercetare 1 laborator (Laborator de Teoria Deciziei și Economie Comportamentală)  
Sume atrase din cercetare  creștere cu 5%  
   
I.3. Crearea unor echipe de cercetare flexibile, interdisciplinare şi dinamice, cu o puternica componenta internationala capabile să răspundă cerinţelor noilor competiţii şi direcţii de cercetare Numărul de proiecte de cercetare interdisciplinare (cu participarea unor membri din cel puțin două facultăți diferite) Cel puțin unul  
Numărul de proiecte noi cu participare internațională Un proiect  
I.4. Integrarea cercetării ştiinţifice în activitatea didactică, mai ales la programele de master și doctorat Ponderea creditelor pentru cercetare în totalul creditelor transferabile de studii la nivelul programelor de master (cursuri de metodologie a cercetării, practică de cercetare, pregătirea disertației) Minimum o medie de 15%  pentru programele de master
 
 
I.5. Dezvoltarea cercetării aplicate, cu impact asupra societății și a politicilor publice, generatoare de schimbare și dezvoltare socială Numărul contribuții ale cercetătorilor din UB la elaborarea de politici publice ( legi, proceduri, regulamente, etc.) 2 contribuții  
1.6. Diseminarea și valorificarea mai bună, prin publicații a rezultatelor cercetării Număr de reviste BDI (minimum 3 baze de date) 2 BDI  
Numărul de conferințe internaționale organizate sau co-organizate de FAA
 
Conferințe naționale anuale / bianuale (organizate sau co-organizate de FAA)
Minimum una
 
 
Minimum una
 
  Cărți de autor, cărți în colaborare(max 3 coautori)/ volume coordonatepublicate în edituri deprestigiu internațional (A1) sau prestigiu recunoscut (A2)
 
carti de autor, cărți în colaborare/ volume coordonate publicate laedituri nationale acreditate CNCS (B)
Menținere la standardul de la raportarea anterioară (pt. ierarhizare)
 
 
  capitole in carti publicate la edituri de prestigiu international (A1) sau prestigiu recunoscut (A2)
 
capitole in carti publicate la edituri nationale acreditate CNCS (B)
 
 
  Articole in reviste indexate ISI Thompson
 
Studii în volume ale unor conferinte indexate ISI (ISI Proceedings)
 
Articole in reviste indexate BDI
creștere cuminimum5% pentru fiecare specializarefață de raportarea anterioară
 
 
II. Activitatea de predare și  
Dezvoltarea ofertei educaţionale
     
II.1. Compatibilizarea planurilor de învăţământ cu specificațiile din Cadrul Național al Calificărilor și cu tendințele la nivel european și internațional Ponderea programelor de studii care sunt evaluate de comisiile de calitate din facultăți drept compatibile cu CNC și cu cele similare din principalele universități din lume Minimum 75% la 01.10.2013  
Ponderea disciplinelor cu structura compatibilă cu tendințele internaționale Minimum 70% până la 01.10.2013  
Numărul mediu de studenți/program de  master Minimum 10, maximum 50 (2 grupe) /an  
Numărul de zile de stagiu de practică și / sau de cercetare / masterand desfășurate în unități de profil Minimum 20 zile lucrătoare/masterand în 2012/2013  
  Ponderea absolvenților care au beneficiat pe durata studiilor de servicii de orientare, consiliere în carierăși plasare pe piața muncii 10% minimumdin numărul absolvențilorla nivelul universității  
II.3. Îmbunătățirea experiențelor de învățare (prin accentuarea aplicațiilor, studiilor de caz, a activităților de grup, a mijlocelor tehnice utilizate) și a programelor de formare a personalului didactic Ponderea cadrelor didactice care utilizează metode și mijloace participative de predare (se definește la nivel de domeniu) Minimum 75% în 2012/2013  
Rezultatele evaluării cadrelor didactice de către studenți Minimum calificativ ”Bine” pentru cadrele didactice aparținând program de studii  
Numărul cadrelor didactice care au participat la activități de formare și dezvoltare profesională (cursuri de perfecționare / stagii la universități din străinătate / schimburi de experiență / școli de vară etc.) Minimum 10% anual din total cadre didactice
 
 
II.4. Creșterea dimensiunii internaționale a programelor de studii ale UB Nr de programe de studii predate în limbi străine Un program  
Ponderea disciplinelor  predate în limbi străine în totalul disciplinelor de studii Minimum 10% din total
 
 
Numărul de studenți străini care au studiat pentru minimum 3 luni în FAA Creștere cu minimum 10%  
Numărul de studenți străini înmatriculați în FAA Creștere cu 5%  
Numărul de cadre didactice din străinătate pentru a desfășura activități academice prin programe Erasmus sau echivalente Creștere cu 10%  
II.5. Extinderea ofertei educaţionale de formare continuă şi a cursurilor post-universitare Numărul de programe postuniversitare Un program  
   
II.6. Promovarea programelor de studiu integrate / interdisciplinare (minim trei departamente / 2 facultati diferite) Numărul de programe integrate de licențăși master derulate de minim trei departamente / 2 facultăți Un program  
III. Relaţia cu mediul socio-economic și cultural. 
Dezvoltarea relaţiei cu “părţile interesate”
     
III.1. Creșterea calității candidatilor la programele de studii ale UB și menținerea numărului ridicat al acestora Nr de candidați la admitere la licență Menținere
 
 
Nr de candidați la admitere la master Menținere
 
 
Ponderea candidaților la licenta care au obtinut medii de peste 9 la bacalaureat Mentinere fata de 2011
 
 
III.2. Creşterea vizibilităţii publice pozitive a UB Numărul de apariții pozitive în mass-media Creștere cu 10%  
III.3. Creşterea numărului de parteneri cu care UB deruleaza programe de internship / stagii de practică Nr de parteneriate / convenții Creștere cu 10%
 
 
III.4. Creşterea gradului de participare a universității în programe sau acțiuni de responsabilitate socială Numărul de programe sau acțiuni de responsabilitate socială Creștere cu 10%  
III.5. Creșterea activității derulate cu și pentru alumni UB Nr de alumni în baza de date a UB Contribuții la atingerea pragului de min 10% din total absolvenți, începând cu 2012  
IV. Administraţie şi infrastructură. 
Dezvoltarea resurselor instituţionale
     
IV.1. Reducerea birocrației Acoperirea cu titulari a numărului de posturi la departamente Minumum 55% acoperire cu titulari  
IV.3. Dezvoltarea infrastructurii de învățământ și cercetare Nr de metri pătrați spații de învățământ Creștere  cu min 10%  
Suprafața spații de cercetare  
Suprafața birouri  
IV.4. Menținerea unei dotări tehnice moderne a spațiilor de învățământ și cercetare Procent din bugetul anual investiții în echipamente și aparatură Creșterea cu 5%  
IV.5. Dezvoltarea unei infrastructuri adecvate pentru organizarea de evenimente  (spații de cazare, de servire a mesei, de organizare de recepții etc) Nr de locuri în restaurante/bufete/cantine Creștere cu 100 de locuri  
IV.6. Crearea unui sistem de evidenţă statistică Existența unui colectiv responsabili cu evidența statistică 2responsabili
 
 
V. Activităţi extracurriculare ale comunităţii academice.  Dezvoltarea dimensiunii integratoare a instituţiei în societate      
V.1. Dezvoltarea  activităților extracurriculare ale cadrelor didactice, personalului administrativ și studenților Numărul cadre didactice si personal administrativ care desfășoară activități de educație fizică Creștere cu 10%
 
 
Nr studenților care participă regulat la activități sportive Menținere față de 2011  
Numărul evenimentelor culturale organizate în UB Creștere cu 20%  
V.2. Îmbunătățirea performanțelor sportive și creațiilorartistice Număr de competiții sportive și creații artistice (organizare și / sau participare) Menținere față de 2011
 
 

 
 
 
Decan
 
Conf.univ.dr. RAZVAN PAPUC

 


[2]Administrație Publică
[3]Administrarea Afacerilor
[4]Marketing
© 2020 Facultatea de Administratie si Afaceri, Universitatea Bucuresti
Admin Site : Conf.Univ.Dr. Olteanu Cosmin