Facebook

Galerie

Plan Operaţional 2015

 
 
 
 
I.                    POLITICA DE ASIGURARE ȘI EVALUARE A CALITĂŢII
 
I.1. Declaraţia Decanului
 
Facultatea de Administraţie şi Afaceri are drept obiectiv major pentru anul 2015 consolidarea poziţiei în plan instituţional, la nivel naţional şi internaţional, prin asigurarea unui grad înalt de calitate a serviciilor oferite, educaţionale şi ştiinţifice deopotrivă.
 
În acest sens, Facultatea de Administraţie şi Afaceri urmăreşte concretizarea acestui obiectiv  prin continuarea implementării unor direcţii esenţiale de acţiune, astfel:

 • creşterea prestigiului Facultăţii de Administraţie şi Afaceri în rândul comunităţii academice, instituțiilor publice şi al mediului de afaceri românesc şi internaţional prin îmbunătăţirea continuă a calităţii serviciilor educaţionale şi de cercetare ;
 • creșterea producției de lucrări științifice , prin implicarea în activităţile ICUB, promotoare a cooperării transdisciplinare;
 • dezvoltarea unui nou program educațional de master, în  marketing,  Strategii de marketing şi cercetări de piaţă.
 • Autorizarea programului de licenţă Business Administration.
 • Reevaluarea programului de licență Administrarea Afacerilor;
 • Continuarea dezvoltării activităţilor pentru accesarea de proiecte finanţate cu fonduri europene într-o arie mai largă de domenii;
 • dezvoltarea activității noului centru CSOLUB, prin finalizarea procedurilor privind acreditarea ANC a Centrul de formare profesională continuă;  
 • dezvoltarea fondului de carte economică, de management, antreprenoriat și marketing
 • dezvoltarea unor programe şi activităţi extra-curriculare de responabilitate socială, împreună cu studenții, pe bază de voluntariat şi/sau competiţie;
 • creşterea performanţelor manageriale prin transparenţă, gestiune responsabilă, interes şi răspundere profesională;
 • orientarea generală a proceselor și activităților în direcția îmbunătățirii continue a calității și a atingerii unor standarde de excelență;
 • dezvoltarea și continuarea unor parteneriate de practică profesională în cadrul programelor finanțate din fonduri structurale pentru asigurarea unei mai bune corelații între pregătirea academică și competențele practice, necesare studenților pentru îmbunătățirea accesului pe piața forței de muncă.
 • Creșterea participării studenților la activități profesionale ce îi vizează (conferințe și olimpiade desfășurate sub egida AFER).

Ca Decan al Facultăţii de Administraţie şi Afaceri îmi asum întreaga responsabilitate pentru realizarea activităţilor corespunzătoare acestor direcţii de acţiune.
 
Decan,
Conf. univ. dr. Răzvan-Mihail Papuc

 
I.2.Obiectivele calităţii pentru anul universitar 2014-2015
 

Ținte Acțiuni Termen
Creșterea dimensiunii internaționale a programelor de studii ale FAA Autorizarea  programului de licență în limba engleză Business Administration Septembrie 2015
Orientarea generală a proceselor și activităților în direcția îmbunătățirii continue a calității Analiza indicatorilor de calitate incluşi în Raportul anual de autoevaluare a facultăţii Martie 2015
Dezvoltarea infrastructurii de învățământ și cercetare Achiziţionare mijloace fixe si softuri pentru al treilea laborator informatica Mai 2015 finalizare
Resurse alocate  90.ooo lei
Creșterea ponderii activităților de cercetare științifică Participarea la activitățile centrului de cercetare avansată creat în cadrul Universității din București în 2014
 
Activitate continuă
Încurajarea participării personalului la cursuri şi stagii de formare Participarea a cel puţin 20% din personal la minim 1 curs în domeniul profesional şi/sau al managementului calităţii Termen finalizare septembrie 201
Resurse alocate facultate
5000euro

 

ACTIVITATEA DE PREDARE ȘI DEZVOLTAREA OFERTEI EDUCAȚIONALE
 
II.1. Procesul educațional centrat pe student și pe rezultatele învățării
 

Ținte Acțiuni Termen
Îmbunătățirea contextului desfășurării actului educațional Realizarea evaluării periodice a cadrelor didactice, discutarea la nivel de Conducere a rezultatelor acestui proces şi realizarea unui program de măsuri pentru îmbunătăţirea acestora Februarie Martie 2015
Armonizarea conținuturilor cursurilor pentru a se evita suprapunerea tematicilor Permanent
Extinderea mobilităţilor de studii europene pentru studenţi și profesori Permanent
Reevaluarea conținuturilor cursurilor pentru asigurarea unor componente cu o dimensiune practică accentuată, dar și a unor componente care să faciliteze gândirea critică. Permanent
Asigurarea finanțării din resurse proprii a unor cursuri de formare profesională pentru colegi. Permanent
Dezvoltarea unei oferte de „școli de vară” din partea FAA Mai 2015
Compatibilizarea planurilor de învăţământ cu specificațiile din Cadrul Național al Calificărilor și cu tendințele la nivel european și internațional Adaptarea fişelor de discipline la standarde pe domenii Septmbrie 2014
Continuarea procesului de revizuire de către  cadrele didactice a suporturilor de curs Permanent
  Participarea la activităţile desfăşurate în cadrul NISPAA (specializarea Administrație Publică) Permanent
       
 

 
II.2  Orientarea studenţilor pe piaţa muncii
 

Ținte Acțiuni Termen
Creșterea nivelului de angajabilitate a absolvenților Dezvoltarea competenţelor transversale ale studenţilor prin organizarea de sesiuni consiliere de carieră în vederea unei mai bune inserţii profesionale pe piaţa muncii ,proiecte cu fonduri structurale pe axele specifice și prin CSOLUB (450 studenţi consiliaţi) Permanent
Organizarea de seminarii și workshop-uri cu angajatori (5 ) Martie –mai 2015
Introducerea unor cursuri opționale pentru consilierea în carieră a studenților Septembrie 2015
Antrenarea specialiştilor din mediul de afaceri şi de pe piaţa muncii în activitatea de predare/dezbatere Permanent
Creșterea numărului de acorduri instituționale de practică (min.15 ) Septembrie 2015


III.Dezvoltare instituțională
 

Ținte Dimensiunea strategică Termen
Creşterea prestigiului facultăţii la nivel instituţional, naţional şi internaţional Creșterea numărului de acorduri și parteneriate cu instituţii de prestigiu din ţară şi străinătate pentru programe ERASMUS Permanent
Actualizarea și îmbogățirea permanentă a site-ului facultății cu informații relevante pentru îmbunătățirea imaginii instituționale  și eficientizarea procesului de comunicare internă Permanent
Diversificarea ofertei educaționale a facultății prin autorizarea unui nou program de masterat în domeniul Marketingului Februarie  2015 depunere dosar ARACIS
 
Diversificarea activităţilor de promovare a ofertei educaţionale a facultăţii, inclusiv prin participarea la târguri naționale și la unul internațional Permanent
Creșterea implicării facultăţii în activităţile unor instituţii ale administratiei centrale si locale. (participarea la comitetul de monitorizare AMPODCA, la comisiile de evaluare ARACIS) Permanent
  Organizarea Olimpiadei studentilor AFER, Secţiunea Economie şi dezvoltare durabilă Mai 2015
Dezvoltarea parteneriatelor cu mediul de afaceri Organizarea evenimentului ”Săptămâna angajatorului” mai 2015

 

IV. Activitatea de cercetare ştiinţifică
 

Ținte Activități Termen
Abordarea cercetării științifice ca parte esențială a activității FAA Sprijinirea centrului de cercetări anvansate al UB pentru demararea activităților de cercetare. Permanent
Antrenarea studenţilor în activitatea de cercetare ştiinţifică prin participarea mai accentuată la olimpiadele studențești (AFER) Permanent
Indexarea revistelor „Analele Universităţii din Bucureşti, seria Ştiinţe economice” și ”Științe Administrative” şi „Manager” într-o serie mai largă de baze de date internaţionale, relevante pentru domeniile de specializare ale facultății. Permanent
Creșterea vizibilității conferinței anuale ICEA și dezvoltarea sa prin incorporarea a diferite workshop-uri tematice Permanent
  ACHIZIŢIONARE DREPTURI DE ACCES BDI Permanent
  Achiziţionare de carte de specialitate Iulie 2015
Resurse alocate 20.000 lei
  Participarea la planul de dezvoltare al CeReFREA Permanent

 
V.Resursele umane şi baza materială
 

Ținte Dimensiunea strategică Termen
Dezvoltarea resurselor umane Selectarea și promovarea cadrelor didactice ce îndeplinesc criterii de promovare superioare celor existente prin legislația în vigoare Permanent
Încurajarea cadrelor didactice pentru  implicarea în programe de documentare profesională, stagii de formare, mobilități europene, participare la conferinţe internaţionale etc. Permanent
Alocaţie bugetareă
10000 euro
Promovarea și încurajarea participării cadrelor didactice la concursurile profesionale, organizate de AFER Permanent
Dezvoltarea bazei materiale Realizarea la nivel instituţional a procedurilor pentru dezvoltarea spaţiilor din imobilul Panduri Octombrie 2015
Realizarea de noi investiţii pentru echipamente didactice şi de cercetare, precum și a unor spații didactice specifice unor activități profesionale (sală de focus-grup, laborator pentru întreprinderi virtuale) Decembrie 2015
Dezvoltarea fondului de carte de specialitate în cadrul Bibliotecii Facultăţii de Administraţie şi Afaceri Permanent

 
VI. Relaţia cu mediul socio-economic
 

Ținte Dimensiunea strategică Termen
Îmbunătățirea vizibilității Dezvoltarea centrului de leadership Permanent
Dezvoltarea activităților Cercului de Etică și Responsabilitate Socială Permanent
Dezvoltarea de parteneriate de colaborare între Facultatea de Administraţie şi Afaceri şi societăţi comerciale multinaţionale, asociaţii şi fundaţii Permanent
Invitarea unor specialișiti de pe piața muncii pentru susținerea unor prelegeri și angajarea temporară a acestora pentru activitatea didactică pentru programele de masterat Permanent
Antrenarea specialiştilor din mediul profesional la  dezbateri în cadrul Cercului de Economie şi Administraţie Permanent
 
Creşterea transparenţei şi mai buna promovare a evenimentelor organizate de facultate Permanent

 Decan,
Conf. univ. dr. Răzvan-Mihail Papuc

© 2020 Facultatea de Administratie si Afaceri, Universitatea Bucuresti
Admin Site : Conf.Univ.Dr. Olteanu Cosmin